یک سری عکس با دوربین یکی از بچه ها گرفتیم؛ به زودی اگر بتونم فیلم ها و خصوصا فیلم سخنرانی حاج سعید قاسمی را آپ می کنم؛ عجالتا این عکس های ناقص را داشته باشید

Advertisements